IFY6.20/21 Garage Wall-fix Cycle Racks

In Garage Wall-fix Cycle racks – standard and fold up

Garage Wall-fix Cycle Racks

Standard Rack                                                 Fold up Rack

Dimensions are:                                              Dimensions are:

500mm long,                                                   500mm long

470mm wide                                                   530mm wide

25mm in diameter                                           25mm in diameter